เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1701912Seminar in Advanced Cosmetic Science 2
สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง 2
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการศึกษา และบทสรุปผลงานของการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจากวารสารทางวิชาการระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา


Analysis and discussion on research methodology’s result and conclusion of research studies in cosmetic science published in international journal, which will aid to improve the research methodology of dissertation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH