เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1702895Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต5 (0-15-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เตรียมโครงร่างงานวิจัย ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงาน สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ และจัดส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษา


Extensive literature review related to research of interest; preparation of a research proposal draft consist of significance of problems, research objectives, and research procedures closely supervised by the supervisors; report preparation; defending and submitting the complete dissertation to office of the post graduate studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH