เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1702895Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต5 (0-15-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เตรียมโครงร่างงานวิจัย ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำรายงาน สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ และจัดส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษา


Extensive literature review related to research of interest; preparation of a research proposal draft consist of significance of problems, research objectives, and research procedures closely supervised by the supervisors; report preparation; defending and submitting the complete dissertation to office of the post graduate studies.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH