เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305215Web Application Development
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติทำโครงงานเพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเทคโนโลยีเว็บ พื้นฐานและแนวคิดของการสื่อสารข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด เช่น การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับองค์กร การเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ


Project-oriented course with the principles of web technology; Fundamental and concept of web-based application architecture; Web programming techniques; Connectivity to database systems; Practice of software development process: project conception, design, code development, and testing of web application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH