เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305106Software Engineering Practice 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการและกระบวนการต่างๆ ทำให้เห็นถึงความสำคัญด้านเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การโปรแกรมบนเว็บ ฐานข้อมูลพื้นฐาน และการทดสอบซอฟต์แวร์


The principles of basic software development; Basic Methodologies and process; Basic software development; Basic web programming; Basic database; Basic software testing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH