เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305406Senior Project 2
โครงงานนักศึกษา 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1305391

Course Description
โครงงานนักศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อนำการออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อมาพัฒนาต่อยอดด้วยเครื่องมือหรือเทคนิคทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ


Undergraduate project to practice development of solution under guidance of supervisor; Technique and tools of software engineering;
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH