เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305306Software Project Management
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์และเข้าใจแนวทางวิธีการและมาตรฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการองค์รวม ขอบเขตงาน, เวลา, ค่าใช้จ่าย, คุณภาพ, ทรัพยากรมนุษย์, การสื่อสาร, ความเสี่ยง, ข้อพิพาทและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง ขั้นตอนการประเมินโครงการ, การตรวจสอบ, การควบคุมและการวางแผน, การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ


Expertise in software project management under project management body of knowledge (PMBOK); Methodologies and standards of software development; The management of integration, scope, time, cost, quality, human resource, communications, risk, conflict and procurement; The project estimation process, monitoring, control and planning; The roles and responsibilities. Software configuration management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH