เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305214Software Requirements Analysis and Specification
การวิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะทางซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การกลั่นกรองความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การเจรจาต่อรองความต้องการ ข้อกำหนดความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการจัดทำเอกสารและการประกันความพึงพอใจของผู้ใช้งาน


Requirements elicitation; requirements analysis; requirements negotiation; requirements specification; requirements validation; formal specification. Methods; techniques and tools used to define; document and ensure customer satisfaction.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH