เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305213Software Modelling and Architectural Design
การออกแบบซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบซอฟต์แวร์และการออกแบบโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ รวมไปถึงการออกแบบด้วยแบบแผน ความสำคัญของลักษณะเชิงคุณภาพที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงตรรกะและกายภาพ


Fundamental of software analysis and design using object oriented concepts and design pattern; Software architectural styles and architectural patterns for software system; Important quality attributes that impact software architecture; Physical and logical architecture design
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH