เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305307Enterprise Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร ที่เน้นการเรียนการสอนด้วยการทำโครงงานจากโจทย์และปัญหาจริง แพลตฟอร์ม เฟรมเวิร์ก และ เครื่องมือให้การช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร การเชื่อมต่อและการวางระบบในสภาพแวดล้อมขององค์กรการเรียนการสอนเริ่มจากแนวคิดโครงการ การออกแบบ การพัฒนาซอร์สโค้ด และการทดสอบ


Project-oriented course with the principles of enterprise application development; Software development project for real-world problem; Development framework and tools; System integration within an enterprise environment; Practice of software development process: project conception, design, code development, and testing of enterprise application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH