เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305405Enterprise Architecture
สถาปัตยกรรมระบบองค์กร
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีของสถาปัตยกรรมองค์กร สาระสำคัญขององค์กรที่รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการ พื้นฐานการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร แนวคิดและการสร้างหุ่นจำลองของส่วนต่างๆในสถาปัตยกรรมองค์กร การสร้างและบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมองค์กร โครงร่างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการการวางระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร


Principles of enterprise architecture; Matter of organization including business strategy and processes; Fundamental of planning for enterprise architecture initiatives; modeling the different layers of the enterprise architecture; Building and maintaining enterprise architecture; Framework and technologies that involve in enterprise software implementation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH