เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301416Advanced Database Systems
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1305212

Course Description
ทฤษฎีฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลเชิงออปเจกต์ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลหลายแห่ง ฐานข้อมูลแอคทีฟ ฐานข้อมูลเชิงออปเจกต์แบบกระจาย ฐานข้อมูลกาลเวลา โรงเก็บข้อมูล เหมืองข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเคลื่อนที่และฐานข้อมูลจัดการทางเหตุผล กระบวนการการสอบถามข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การก็กูคืนฐานข้อมูล การใช้สตอร์โพรซีเยอร์ ฟังก์ชั่น และ ทริกเกอร์


Relational database theory; object-oriented database system; distributed database system; active database; distributed object-oriented database system; data warehouse; data mining; and reasoning management database system; concurrency control; query processing and query optimization; database recovery; store procedure, function and trigger.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH