เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301413Sales and Inventory Management System Design
การออกแบบระบบการจัดการขายและระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐาน มาตรฐาน และวิธีการของระบบการจัดการขายและระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์การทำงานทางธุรกิจ กระบวนการ และความต้องการทางข้อมูล การออกแบบเชิงตรรกะสำหรับระบบการจัดการการขาย และระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การสร้างฐานข้อมูลทางกายภาพ


Foundation, standardization and methodologies of sales and inventory management system; analyzing business functions, process and data requirements; designing a logical data model for a sales and inventory management system; implementing physical database.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH