เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301412Information Technology for Investment
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการลงทุน รูปแบบการลงทุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์การลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้กราฟและอินดิเคเตอร์ โปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิค โปรแกรมจำลองการลงทุน


Fundamental of investment; types of investment; implementing information technology for investment; fundamental analysis for investment; financial ratio analysis; technical analysis for investment; investment analysis using graphs and indicators; technical analysis program; simulation program for investment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH