เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301203Cloud Computing
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคราวด์ การให้บริการแบบกลุ่มเมฆระดับโครงสร้าง ระดับแพลตฟอร์ม ระดับซอฟต์แวร์ และกระบวนการทางธุรกิจ


Cloud computing concepts, Cloud service in Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), and Business Process as a Service (BPaaS)
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH