เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1207305MICE and Event Management
การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนท์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของธุรกิจไมซ์และอีเวนท์ องค์ประกอบ สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์พื้นฐานของกิจกรรม การวางแผนการตลาด งบประมาณ และขั้นตอนการดำเนินการ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในวิชาชีพ


Definitions and importance of MICE business (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) and event; components; facilities for Event and MICE industry; marketing; budget and operation; collaboration with related agencies; ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH