เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305104Object Oriented Design and Programming
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้แนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส การถ่ายทอดคุณลักษณะและ พฤติกรรมของคลาส ภาวะการมีหลายรูปแบบ โดยการเรียนเน้นการปฏิบัติด้วยการทำโครงงาน


Project-oriented definition; related techniques and the principle of object oriented programming including inheritance, polymorphism, class definition, encapsulation, characteristics transfer, polymorphism process; memory unit management and encapsulation; object oriented design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH