เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301393Sustainability and Innovation in Information System Design
ความยั่งยืนและนวัตกรรมในการออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดของความยั่งยืนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบข่ายการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการออกแบบระบบ ปัญหาของสังคมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาสังคม


Success and Innovation concept in information technology; information system design framework for success; Introduction to Innovation; system design process; Introduction to Social problems; Application of new technology to social problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH