เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305103User Interface Design
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของปัจจัยความสามารถในการใช้งานที่มีผลต่อการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานของซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และประสบการณ์การใช้งาน. การรับรู้ สรีระศาสตร์ และจิตวิทยาในการตอบโต้กันระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประเมินการออกแบบ


Importance of usability that impacts the user interface design of various type of software application; Design principles and concept of user interface and experience; Human perception, ergonomics, cognition, and psychology of the interaction between human and computer systems; Human-centered Evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH