เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301325Information Security
ความมั่นคงของสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดการระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ วิธีการฟื้นฟูจากความหายนะในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย ในระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์


Threats in computer security systems; planning and managing security of computer systems; disaster recovery in computer processing; security in database system; personal computer security; security in data communication network; physical prevention; risk analysis; law and ethical issues of computer system security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH