เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301282Web Programming
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานเทคโนโลยีเว็บ หลักการการสื่อสารข้อมูลด้วยเว็บ พื้นฐานการพัฒนาเว็บเพจให้มีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองกับผู้ใช้ รวมถึงเว็บเพจแบบพลวัต การเขียนเว็บที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล การเขียนเว็บที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ทางอินเตอร์เน็ตแบบริช


Fundamental of web technology; concept of web-based data communications; introduction to interactive, event-driven and dynamic web development; web programming that connects to database systems and recent technology such as cloud computing systems and social networks; rich internet application
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH