เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305105Software Engineering Practice 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนเรื่องออกแบบและพื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การเตรียมพร้อมด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน และทักษะทางเทคนิคสำหรับพัฒนาโครงงาน จะประกอบด้วย การนำเสนอ การทำงานเป็นกลุ่ม พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


The principles of basic software development; Practice of soft skills and Technical skills; Presentation; Group working; Basic knowledge of software engineering; Basic programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH