เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301122Introduction to Programming
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์: การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ขั้นตอนวิธี โครงสร้างการควบคุม อ็อปเจ็คและคลาส โครงสร้างข้อมูลอย่างง่าย ตัวแปร คำสั่งการเก็บค่า การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การนำข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์


Theory and practice of computer programming: Problem solving with algorithm, control structures, objects, classes, simple data structures, variables, assignment statements, arithmetic expressions, input and output statements; basic concepts of software development
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH