เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301108Introduction to POPBL for IT competency
พีโอพีบีแอลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทำงานเป็นกลุ่ม เฟรมเวิร์กของ POPBL เฟรมเวิร์กและกระบวนการของPOPBLแบบอุตสาหกรรม การทบทวนวรรณกรรม ทักษะการสำเสนอ ทักษะการเขียน


Group project, POPBL framework, IT industrial POPBL framework and process, literature review, presentation skills, writing skills
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH