เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907114Basic Health Care for Clients Practicum
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลขั้นพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต3 (0-12-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลและการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขสบาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการบันทึกรายงาน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH