เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1907113Mental Health Care
การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ประกาศนียบัตร
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล49490M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
 • อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
 • อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์ (Co-ordinator)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ชั้นปี 149-49-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
  Course Description
  แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นด้านจิต อารมณ์ และสังคม
  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH