เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907112Personal Health Care at Home and Community
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลในชุมชน การช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั้งที่บ้านและในชุมชน รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH