เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907110Adult and Elderly Care
การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาเหตุ อาการ อาการแสดง และแนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติ และเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้สามารถดำเนินชีวิตด้านกิจวัตรประจำวันได้ตามอัตภาพ   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH