เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006376Instructional Materials
สื่อเพื่อการเรียนการสอน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
พื้นฐานด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร การนำไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร


An overview of development of English-language curriculum and instructional materials; and needs analysis for syllabus designing, implementation and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH