เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006455English for Greater Maekong Sub-region
ภาษาอังกฤษสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006247

Course Description
บทบาทของภาษาอังกฤษในการสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ชนชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และในการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในประเทศสมาชิก


The role of English as a means of understanding, discussing and disseminating culture, customs and ethnic identities of the countries in the Greater Mekong Subregion and promoting understanding and cooperation amongst organisations in member countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH