เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006454English in Mass Media
ภาษาอังกฤษในวงการสื่อสารมวลชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006247

Course Description
ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์


English in printed media, television media, radio media and advertising media.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH