เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006450English for Business News
ภาษาอังกฤษในข่าวธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006373

Course Description
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในข่าวธุรกิจทั้งในระดับคำศัพท์ โครงสร้างประโยค และสำนวน การสรุปข่าวธุรกิจ การอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อบทความข่าวสารทางธุรกิจผ่านการเขียนและการพูด


Vocabulary, structures, and expressions commonly used in English business news; summarizing business news stories; and responding to news articles in various contexts both in written and oral forms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH