เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006448English for Hotel Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006372

Course Description
ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงและหลักการที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโรงแรม


Practical English and essential concepts for proficient communication in hotel industry scenarios.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH