เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006447English for Tourism Industry
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006372

Course Description
ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงและหลักการที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


Practical English and essential concepts for proficient communication in tourism industry scenarios.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH