เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006418English for Occupational Standardized Test
าษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานสำหรับการเข้าทำงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006244 และ 1006247

Course Description
ไวยากรณ์ คำศัพท์ และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการสอบวัดความรู้มาตรฐานสำหรับการเข้าทำงาน


Essential grammar, vocabulary, and communication skills for occupational tests as a measure of English proficiency in recruitment processes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH