เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006417Seminar in Business English
สัมมนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006374

Course Description
การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบททางธุรกิจ


Discussions and argrumentation associated with business topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH