เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006375Business Discourse
สัมพันธสารเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006342 และ 1006343

Course Description
ทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับภาษาในระดับสัมพันธสารทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดเชิงธุรกิจ แบบแผนต่างๆเกี่ยวกับการสร้างความหมายจากสัมพันธสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางธุรกิจ


An introduction to written and spoken business discourses; important generic frameworks and purpose-specific characteristics of business discourses; and major language functions in business communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH