เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006373Basic Business Writing
การเขียนเชิงธุรกิจขั้นพื้นฐาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006244 และ 1006247

Course Description
พื้นฐานการสื่อสารทางการเขียนเชิงธุรกิจ การใช้แบบฟอร์มทางธุรกิจอย่างเชี่ยวชาญ การเขียนจดหมาย บันทึก และรายงานการประชุม


Fundamentals of written communication in business interactions; usage of business styles in professional contexts; and composition of letters, memos, and minutes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH