เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1006372Introduction to English Services and Hospitality
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจการบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006251
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจการบริการประเภทต่างๆ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการด้านสุขภาพ การบิน ไมซ์ และ อิเว็นตส์


An introduction to English for services and hospitality businesses, including tourism, hotel, healthcare service, airline industries, and MICE and events.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH