เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006371English for Business and Technology 2
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006251 และ 1202114 และ 1203142

Course Description
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยีโดยเน้นการพัฒนาทักษะแกนกลางของภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ) และฝึกฝนการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อน


English communication for business and technology purposes, with an emphasis on English proficiency in core skills (listening, speaking, reading and writing) and effective communication in complicated business situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH