เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006374Business Presentation and Discusssion
การนำเสนอและอภิปรายเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006251

Course Description
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอและการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ


Developing English competency for effective presentations and discussions for business purposes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH