เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006452English for MICE and Events
ภาษาอังกฤษเพื่อไมซ์และอิเว็นตส์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006251

Course Description
ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงและหลักการที่จำเป็นต่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไมซ์และอิเว็นตส์


Practical English and essential concepts for proficient communication in MICE and event scenarios
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH