เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006445Statistics for Project Work
สถิติสำหรับโครงงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006368

Course Description
ความรู้พื้นฐานด้านสถิติที่พบบ่อยและกระบวนการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงพรรณา การทดสอบสมมติฐาน การกระจายกลุ่มตัวอย่าง สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและความตรง และการวิเคราะห์การถดถอย


An introduction to frequent statistics and statistical procedures in project work, focusing on quantitative data analysis, descriptive statistics, hypothesis testing, sampling distributions, t-test, reliability and validity analysis, and regression analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH