เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006444Teaching Listening and Speaking
การสอนทักษะฟังพูด
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250 และ 1006376

Course Description
การศึกษาเกี่ยวกับการสอนทักษะฟัง-พูด เน้นแนวทางการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน


Listening and speaking skill instruction, focusing on various teaching approaches to improvement of learners’ listening and speaking skills; learning tasks; learning assessment; and application of teaching strategies to classroom practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH