เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006443Teaching Reading and Writing
การสอนทักษะอ่านเขียน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250 และ 1006376

Course Description
การบูรณาการทักษะการอ่านและเขียน เน้นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้วิธีการสอน และแนวทางการสอนสำหรับการสอนทักษะการอ่าน-เขียน


An integration of reading and writing skills, focusing on various learning activities; implementation of teaching strategies; and teaching approaches for teaching reading and writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH