เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006442Individualization
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล บทเรียนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ธรรมชาติผู้เรียนเรียนภาษา แนวคิดทางจิตวิทยา วิธีการสอน และการเตรียมความพร้อมทางสังคมและเจตคติ การจัดเนื้อหาสำหรับการฝึกฝนการเรียนรู้และเทคนิควิธีที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


Basic concepts of individualisation in language learning; individualised learning programmes; individualisation in whole-class instruction and self-access learning; language learners’ nature; psychological, methodological, and social/affective preparation; contents of learner training programmes and variety of strategies and tasks promoting life-long learning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH