เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006441Teaching English for Specific Purposes
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การออกแบบประมวลรายวิชา การออกแบบสื่อการสอนและการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ


Analysis and application of English-language teaching theories for specific purposes; syllabus design; material design; and development of assessment systems for teaching English for specific purposes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH