เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006440Extracurricular Activity Design
การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006376

Course Description
การศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นหลักการพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนภาษา การออกแบบกิจกรรม และการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร


A study of extracurricular activity elements and designs, focusing on the basic principles of extracurricular activities in the field of language teaching and learning; the activity designs and practical experiences in organizing the extracurricular activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH