เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006439Context and Practice in Management of Learning
บริบทและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006250

Course Description
ความหลากหลายและการย้ายฐานของผู้เรียน บริบทและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทฤษฎีและแนวคิดหลักเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ตรงและแนวปฏิบัติเพื่อการสะท้อนคิด


Diversity and mobility of learners; learning contexts and environments; theories and key concepts of learning; learning and interactions; experiential learning and reflective practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH