เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006415Globalization and Internationalization in Education
โลกาภิวัตน์และสากลภิวัตน์ทางการศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006370

Course Description
โลกาภิวัตน์ สากลภิวัตน์ และภูมิภาคาภิวัตน์; หลักคิด บริบทและการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา; ระบบการศึกษาสากล แผนงาน นโยบายและแผนปฏิบัติการ


Process of globalization, internationalization and regionalization; educational concepts, contexts, and changes; international educational programs, policies, and agenda.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH